//
Atkarīgais: de jure un de facto

SIF_EEZ_graf_el

Projekta rezultātu apraksts

Priecājamies dalīties ar jums jaunumos, ka uzsākam realizēt projektu par atkarīgo personu problemātiku. Augstais atkarību līmenis Latvijā un pieredze „Betlēmes žēlsirdības mājas” darbībā mudinājusi nodibinājumu „Nova vita” pievērsties jautājumam par atkarīgo personu diskriminācijas gadījumiem darba tirgū un dažādu publisko pakalpojumu pieejamībā, jo īpaši to atkarīgo, kuri pabeiguši rehabilitācijas programmas un vēlas atgriezties pilnvērtīgā dzīvē sabiedrībā. Šī tēma noteikti nav viennozīmīga un ir dažādi, pat pretēji, viedokļi par atkarīgo personisko atbildību un mūsu pienākumu viņiem palīdzēt. Tieši tādēļ šis projekts ir nozīmīgs – pamatīgāk izprast atkarīgo personu resocializācijas iespējas un šķēršļus Latvijā un apzināt visu iesaistīto pušu atbildību un iespējas, kā arī to, kā novērst netaisnīgu attieksmi pret atkarīgajām personām, kas vēlas mainīt savu dzīvi.

 

Nodibinājums „Nova Vita” ir saņēmis finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas” ietvaros izstrādātajam projektam „Atkarīgais: de jure un de facto”, kurš tiks realizēts rehabilitācijas centrā atkarīgajiem „Betlēmes Žēlsirdības māja”.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes ir:

  • Atkarīgo personu un viņu tuvinieku konsultatīvā kabineta remonts, un uzticības tālruņa ierīkošana personu diskriminācijas problemātikas apzināšanai, analīzei un informācijas apkopošanai;
  • Priekšlikumu izstrāde Darba likuma grozījumiem par atkarīgo diskrimināciju  un sabiedrības informēšanas pasākumiem;
  • NVO sadarbības tīkla izveide jautājumu risināšanai par atkarīgo diskriminācijas jautājumiem un atkarīgo personu rehabilitāciju;
  • Regulāras brīvprātīgo apmācības par atkarību jautājumiem supervīziju veidā;
  • Organizācijas mājaslapas  izstrāde.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots konsultatīvais kabinets atkarīgo tuvinieku atbalstam, kontakttelefons diskriminācijas gadījumu apzināšanai, sagatavots Darba likuma grozījums iesniegšanai Saeimā. Tiks stiprināta atkarīgo diskriminācijas institucionālo un cilvēkresursu kapacitāte un izveidots sadarbības organizāciju, kas nodarbojas ar atkarīgo resocializāciju, tīkls. Tiks paaugstināta nodibinājuma brīvprātīgo kompetence darbā ar atkarīgajiem.

Projektu paredzēts īstenot no 01.07.2013 līdz 31.12.2015. Projekta kopējās īstenošanas izmaksas 35.000 LVL jeb 49800,80 Euro, no kuriem 90% ir EEZ finanšu instrumenta finansējums.

Aicinām pieteikties brīvprātīgos, kas vēlētos kalpot rehabilitācijas centrā „Betlēmes Žēlsirdības māja”, vai cilvēkus, kam ir iespēja atbalstīt projektu finansiāli, jo nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no nodibinājuma „Nova vita” puses.

 

Projekta vadītāja Sanita Čevere

sanitacevere@gmail.com