//
Sociālā uzņēmējdarbība

KAS IR SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA?

 Sociālā uzņēmējdarbība ļauj risināt sociālās problēmas ar biznesa instrumentiem – uzņēmums ražo preces vai sniedz pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu, nevis ar mērķi gūt finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem.

Kritēriji, kas raksturo sociālo uzņēmējdarbību:

1.) uzņēmuma mērķis ir risināt sabiedrībai nozīmīgu sociālo problēmu, radot novērtējamu un derīgu sabiedrisko labumu;

2.) tas organizē darbību atbilstoši komercdarbības praksei, radot preces un sniedzot pakalpojums tirgum;

3.) peļņa tiek novirzīta sociālo mērķu sasniegšanai, uzņēmuma darbības attīstībai vai rezerves fonda veidošanai;

4.) darbiniekiem tiek maksāts samērīga un tirgum atbilstoša atlīdzība par darbu;

5.) uzņēmuma pārvaldes metodes un īpašumtiesību īstenošana balstās uz demokrātiskiem un līdzdalības principiem, uzņēmuma pārvaldē iesaistot darbiniekus vai ieinteresētās puses.

 Interneta vietnes, kur varat par to uzzināt vairāk:

http://www.socialauznemejdarbiba.lv

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

 

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA PROJEKTA IETVAROS

 Strādājam un turpināsim strādāt šādos virzienos:

 1)     Apzinām idejas par potenciālajiem sniedzamajiem pakalpojumiem un/vai precēm,  kuru ražošanā varētu iesaistīt atkarību rehabilitācijā iesaistītos cilvēkus, ņemot vērā viņu dažādo izglītības līmeni, kas bieži ir ne augstāks par pamatskolu. Uzsvars tiks likts uz precēm, kuru ražošanā izmantojams roku darbs, amatniecības prasmes u.tml.

2)     Tiek organizēta informācijas apmaiņa ar citiem sociālās uzņēmējdarbības veicējiem.

3)     Pārbaudīsim izvirzīto uzņēmējdarbības ideju dzīvotspējas un ilgtspēju mazā mērogā.  Ir iegādātas nepieciešamās iekārtas, darbarīki, izejvielas un materiāli, un sāktas sarunas ar konkrētās nozares speciālistiem, kas apmācīs rehabilitantus ražošanas vai pakalpojumu procedūru veikšanai. Tiks veidoti sakari ar uzņēmumiem, kuri būtu ieinteresēti produkcijas vai pakalpojuma iegādē gan Latvijā, gan ārpus tās. Uzņēmējdarbības idejas testēšanu plānots uzsākt 2014.gada vasarā.

4)     Izstrādāsim sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas vadlīnijas.

5)     Izplatīsim rezultātus bukletā par sociālā uzņēmuma pilotprojektu, tajā aktīvi iesaistot projekta partneri.

Šeit varat aplūkot mūsu darbu attēlos