//
Integrēta pieeja atkarīgo sociālajai integrācijai

SIF_EEZ_graf_el

EZZ finanšu instrumenta „NVO projektu programma” projekts Nr. 2012.EEZ/PP/1M/EC/060 „Integrēta pieeja atkarīgo personu sociālajai iekļaušanai

 

Projekta  mērķis ir īstenot integrētu pieeju atkarīgo personu sociālajai iekļaušanai, attīstot preventīvus pasākumus vardarbības mazināšanai ģimenē, nodrošinot inovatīvus rehabilitācijas pakalpojumus atkarīgajiem, atbalsta pasākumus līdzatkarīgajiem , kā arī veidojot iestrādes sociālajai uzņēmējdarbībai.

Projekta mērķa grupa ir atkarīgās personas no sociālās atstumtības riska grupām, tajā skaitā maznodrošinātie, bezpajumtnieki un personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma vietām, un šo personu ģimenes locekļi.

Projektā tiks sniegtas konsultācijas atkarīgo personu ģimenes locekļiem, organizētas līdzatkarīgo pašpalīdzības grupas un izglītojoša sadraudzības nometne. Tiks izstrādāta un adaptēta rehabilitācijas un adaptācijas programma, lai sekmētu atkarīgo personu atveseļošanos un integrāciju sabiedrībā.

Tiks īstenots sociālās uzņēmējdarbības pilotprojekts, izveidojot iestrādes daudzfunkcionālam darbnīcu kompleksam un atkarīgo cilvēku darba prasmju atjaunošanai.

Nodibinājuma brīvprātīgie tiks apmācīti darbam ar atkarīgajām personām.

Tiks izstrādāts metodiskais materiāls par projekta pasākumiem, un tiks veikta sabiedrības informēšana, izglītošana un projekta rezultātu izplatīšana.

Projekta rezultātus un labo praksi paredzēts izplatīt sadarbībā  ar projekta partneri – Rīgas pilsētas Labklājības departamentu.

Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši, t.i., laika periodā no 01.10.2013 – 30.09.2015.

Projekts tiks realizēts Rīgā, Katoļu ielā 14, sociāli karitatīvajā centrā „Betlēmes žēlsirdības māja”.