//
Projekta rezultātu apraksts
  • Projekts bija nepieciešams, lai būtu iespējams iepazīt atkarīgo personu faktisko situāciju sabiedrībā, darba tirgū un arī valsts vai pašvaldību pakalpojumu saņemšanā. Vienlaikus Projekta gaitā tika stiprināta nevalstiskās organizācijas – nodibinājuma Nova vita kapacitāte, ierīkojot telefona līniju konsultācijām par atkarību jautājumiem un konsultatīvo kabinetu klātienes konsultācijām. Darbam tika piesaistīti un izglītoti brīvprātīgie un darbinieki. Projekta laikā uzsāktais atkarīgo un līdzatkarīgo personu telefonisko un klātienes konsultāciju process turpināsies, tiks uzkrāta arī informācija par diskriminācijas gadījumiem.

  • Projekta mērķis bija: pirmkārt, apzināt un aktualizēt atkarīgo cilvēku, kuri ir pabeiguši rehabilitācijas programmu, tiešu un netiešu diskrimināciju darba tirgū, sociālās drošības, publisko pakalpojumu un preču pieejamībā, iesaistot šajā procesā nevalstiskās organizācijas, valsts institūcijas un sabiedrību kopumā. Otkārt, mērķis ir stiprināt atkarīgo diskriminācijas apzināšanas institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, apvienojot sadarbības tīklā organizācijas, kas nodarbojas ar atkarīgo resocializāciju ar mērķi aizstāvēt atkarīgo tiesības. Tādējādi, nacionālā līmenī tiktu pārstāvēta atkarīgo diskriminācijas problēma, kas savukārt dotu iespēju piedalīties rīcībpolitikas veidošanā. Treškārt, organizācijas līmenī paredzēts palielināt iesaistīto brīvprātīgo darbinieku skaitu, paaugstināt to kompetenci darbā ar atkarīgajiem, veicot brīvprātīgo apmācības. Projekta darbības rezultātā apzināta atkarīgo faktiskās diskriminācijas problēma (izplatot 550 anketas, sniedzot 213 konsultācijas telefoniski un170 klātienē) izstrādāti priekšlikumi Darba likuma grozījumiem, 17 NVO, kas savā darbā saskaras ar atkarību jautājumiem, parakstījušas sadarbības memorandu par NVO sadarbības tīkla izveidi nacionālā mērogā. Līdz ar to projekta mērķis ir sasniegts.

  • Projekts ir veicinājis aktīvas pilsoniskas līdzdalība attīstību, veicinot NVO sadarbības tīkla izveidi, iesaistot NVO darbībā jaunus biedrus un brīvprātīgos. Ar publicitātes pasākumu palīdzību ( notika 2 semināri un konference, kopumā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku, izveidota un darbojas organizācijas mājas lapa, izplatīti bukleti, pildspalvas, plakāti)sabiedrības uzmanība pievērsta atkarīgo personu faktiskās diskriminācijas gadījumiem.

  • Projekta rezultātā izveidots konsultatīvais kabinets un konsultatīvā telefona līnija, izplatītas 550 anketas, sniegtas 213 konsultācijas telefoniski un170 klātienē, izstrādāti priekšlikumi Darba likuma grozījumiem. Izveidots reģionālais rehabilitācijas centrs Betlēmes žēlsirdības māja laukos ( Olainē) , parakstīta vienošanās par reģionālā rehabilitācijas centra izveidi Daugavpilī ( Grīvā) . Nova Vita brīvprātīgie (7-9, viņu skaits un sastāvs ir mainījies projekta realizācijas gaitā) ir guvuši iespēju apmeklēt psihologa vadītas supervīzijas apmēram 200 stundu apjomā par atkarību jautājumiem un problēmām, vairāk kā 100 stundu kopapjomā apmeklēt individuālās psihologa konsultācijas. Tas ļauj brīvprātīgajiem justies drošāk un pārliecinātāk darbā ar atkarīgajām personām un viņu ģimenes locekļiem.

  • Projekta gaitā izstrādāts un izdots organizācijas darbību un projektu aprakstošs buklets latviešu un krievu valodā,(500 gab) kas izplatīts caur sociālajiem dienestiem un NVO, kas darbojas atkarīgo un līdzatkarīgo auditorijās, 150 pildspalvas ar info par konsultatīvo telefonu, 50 plakāti.

  • Mērķa grupa – atkarīgie un līdzatkarīgie – tika sasniegti caur AA un AN grupām, sociālajiem dienestiem, rehabilitācijas programmas realizējošām iestādēm un NVO. Viņu ieguvums ir iespēja iegūt konsultācijas un palīdzību diskriminācijas gadījumos. NVO sadarbības tīklā iesaistītās organizācijas tika apzinātas un uzrunātas , aicinot uz semināriem vai piedaloties viņu rīkotajos pasākumos. Viņu ieguvums ir iespēja apmainīties ar pieredzi un informāciju, gūt darbam nepieciešamo atbalstu un koordinēt savu sadarbību. Brīvprātīgie un darbinieki piesaistīti caur AII, kas gatavo profesionāļus darbam ar atkarīgajiem ( Stradiņa universitāte, RARZI, RPIVA) un Katoļu Baznīcas ietvaros esošajām grupām un kustībām. Viņu ieguvums ir pieredze darbā ar atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem, supervīzijās un individuālās konsultācijās iegūtās zināšanas.