//
Projekta norise

logo

Programmas projekta noslēguma konference.

2015.gada 5. oktobrī, projektam ”Kompleksa pieeja atkarīgo personu integrācijai” tuvojoties noslēgumam, notika konference , kurā tika apspriests projekta realizācijas laikā paveiktais un arī grūtības, ar ko satapāmies.

Konferencē ar referātu “Garīgais aspekts atkarīgo personu psihosociālās rehabilitācijas programmā” uzstājās kapucīnu tēvs Jans Karčevskis no Polijas. Tēvs Jans , balstoties uz savu pieredzi atkarīgo rehabilitācijā, iepazīstināja klausītājus ar dažādām pieejām atkarīgo personu rehabilitācijai Polijā, uzsverot garīgās dimensijas nozīmi šajā darbā.

Ar kompleksās rehabilitācijas programmas realizācijas gaitas izvērtējamu un rezultātu analīzi uzstājās psiholoģe Līga Roķe, kuras stāstījumu papildināja citi programmā iesaistītie speciālisti. Programmas rezultāti rosināja diskusiju, kurā aktīvi piedalījās konferences dalībnieki. Diskusijas gaitā izkristalizējās viedoklis par to, ka šādai programmai ir nepieciešami īpaši sagatavoti speciālisti, kuri spēj ar atkarīgo personu sarunāties gan latviešu, gan arī krievu valodā.

Jautājumam pat speciālistu sagatavošanu pievērsās psiholoģe Inese Lietaviete. Viņa iepazīstināja klātesošos ar iespēju apgūt pastorālā konsultanta kvalifikāciju , studējot Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā.

Atkarīgo personu sociālās integrācijas procesā ļoti būtisks jautājums ir darba prasmju apgūšana vai atjaunošana un atkarīgo personu motivācija iesaistīties darba tirgū. Par sasniegto un grūtībām šajā jomā Betlēmes rehabilitācijas centrā stāstīja Nova vita valdes priekšsēdētāja Valija Anskaite.

Jānis Balevičs iepazīstināja klātesošos ar ilgtspējīgas sociālās uzņēmējdarbības modeli. Viņš atzīmēja, ka ir nepieciešams likums par sociālajiem uzņēmumiem. Sociālajai uzņēmējdarbībai ļoti svarīgs ir valsts un pašvaldību atbalsts, inovāciju vides un atbalsta nodrošināšana, sadarbības tīklu izveidošana, aktīvu apzināšana un to koplietošana.

Kopīgā diskusijā tika apspriestas programmas ilgtspējīgas attīstības perspektīvas, meklētas atbildes uz auditorijas uzdotajiem jautājumiem. Konferencē tika prezentēts buklets par programmu, tās piedāvātajām iespējām un iesaistītajiem speciālistiem. Buklets paredzēts atkarīgajiem un viņu tuviniekiem, sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar atkarīgajiem.

This slideshow requires JavaScript.

Konferences prezentācijas

Sociālās rehabilitācijas centra „Betlēmes žēlsirdības māja” psihosociālās rehabilitācijas programma. Līga Roķe – Reimate

SU Nova Vita. J.Balevičs

Konference 11. maijs 2015

2015.gada 11. maijā Sv. Ģimenes mājā projekta ietvaros notika konference  „Kompleksa pieeja atkarīgo personu integrācijai” . Konferencē piedalījās projekta partnera- Rīgas Domes pārstāvji, sociālie darbinieki, narkologi un psihologi no dažādām iestādēm un nevalstiskām organizācijām, kas ir ieinteresētas atkarīgo personu rehabilitācijā un resocializācijā. Konferences viesi ieradās no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem.

Par pieredzi, kas iegūta projekta laikā stāstīja projekta vadītāja, nodibinājuma Nova vita  valdes priekšsēdētāja Valija Anskaite. LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā Eksperte Ineta Pikše iepazīstināja klātesošos ar valsts piedāvātajām iespējām personu ar atkarības problēmām sociālajā rehabilitācijā. I. Pikše prezentēja arī statistikas datus par nepilngadīgām personām un pieaugušajiem, kas šos pakalpojumus izmantojuši laikā no 2010. līdz 2014. gadam un tam izlietoto valsts  finansējuma apjomu.

Atkarību kā biopsihosociālu slimību, pievēršoties tās medicīniskajiem aspektiem, savā prezentācijā raksturoja narkologs- psihiatrs I.Landsmane.

Projekta partnera Rīgas Domes Rīgas Sociālā dienesta atkarību profilakses sektora vadītāja Mg.psych. Kristīne Mozere iepazīstināja klātesošos ar šī  sektora mērķiem, resursiem piedāvājumu, kas, organizēts dažādos Rīgas rajonos,  ir brīvi pieejams ikvienam, bezmaksas un anonīms.

Ar Sociālā rehabilitācijas centrā „Betlēmes žēlsirdības mājā”  projekta „Integrēta pieeja atkarīgo personu sociālajai integrācijai” realizējamo  psihosociālās rehabilitācijas programmu iepazīstināja Nova vita valdes locekle, Mg. psych. Līga Roķe- Reimate. Viņa raksturoja  tipiska programmas   klienta „profilu”, sniedza skaitlisku informāciju par klientiem, kas laikā no 2013.gada septembra līdz 2015.gada maijam ir piedalījušies programmā.  L. Roķe-Reimate  iepazīstināja klātesošos ar rehabilitācijas un resocializācijas programmu,  tās sadalījumu fāzēs, raksturojot katras fāzes saturu, uzdevumus un norises gaitu. Par dejas un kustību terapijas nozīmi rehabilitācijas procesā informēja programmas speciāliste Mag.sc.sal. Alise Dūdiņa, deju un kustību terapeite. Viņa uzsvēra to, ka šāds terapijas veids palīdz mazināt klientu depresīvo noskaņojumu, iemāca pārvaldīt emocijas, apzināties prāta – ķermeņa saistību, atklāt jaunu pieredzi, kā arī ievērot grupas noteikumus un pārvaldīt attiecības. Par savu pieredzi programmā liecināja tās dalībnieks Ģirts.

Par sociālo uzņēmējdarbību kā nozīmīgu nākotnes iespēju atkarīgo personu psihosociālajā rehabilitācijā informēja Jānis Balēvičs, stāstot par sociālās uzņēmējdarbības specifiku, koncepciju par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā un  paredzamo valsts atbalstu  tai.

Konference noritēja lietišķā un draudzīgā atmosfērā, tās dalībnieki labprāt piedalījās diskusijā, kas visiem klātesošajiem ļāva gūt jaunu informāciju un vērtīgas atziņas.

Konferences prezentācijas

Rīgas Sociālā dienesta Atkarību profilakses sektors
Mg. Psych. Kristīne Mozerte

Sociālās rehabilitācijas centra „Betlēmes žēlsirdības māja” psihosociālās rehabilitācijas programma
Līga Roķe – Reimate, Mg.psych.

Atkarīgo personu psihosociālās rehabilitācijas programmas darbības izvērtējums – deju un kustību terapijai grupā
Mag.sc.sal. Alise Dūdiņa

ATKARĪBA – BIOPSIHOSOCIĀLA SLIMĪBA. ATKARĪBAS MEDICĪNISKIE ASPEKTI
narkologs-psihiatrs I. Landsmane

Personu ar atkarības problēmām sociālā rehabilitācija Valsts piedāvātās iespējas
Ineta Pikše, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte

Sociālā uzņēmējdarbība atkarīgo personu psihosociālajā rehabilitācijā. Nākotnes iespējas..

Jānis Balevičs

Starpposma pārskats

1.Preventīvu pasākumu īstenošana riska grupas ģimenēm vardarbības mazināšanai

Konsultatīvais centrs turpina darboties, konsultācijas ar līdzatkarīgām personām vada brīvprātīgais psihologs L. Roķe. Pārskata periodā nodrošinātas 50 konsultācijas, t.sk., 7 konsultācijas rehabilitantu tuviniekiem un 18 konsultācijas – atkārtoti

2) Turpinās rehabilitantu ģimenes locekļu pašpalīdzības grupas „Dūja” nodarbības. Pārskata periodā ir noritējušas 30 tikšanās reizes Vidēji vienā nodarbībā piedalījušies 9-10 cilvēki. (izņemot divas pirmās) Informācija par pašpalīdzības grupu pieejama projekta partnera mājas lapā, un katolis.lv, kā arī Al-Anon mājas lapā

Vasaras nometne rehabilitācijas programmas dalībniekiem un viņu tuviniekiem.

Nometne rehabilitantiem un ģimenes locekļiem notika “Gaujaslīčos” pie Cēsim. Tā kā lielākā daļa rehabilitantu ģimenes locekļu strādā algotu darbu, tika nolemts nometnei paredzētās 6 dienas dalīt divās reizēs un organizēt divas nometnes , abas trīs dienu garumā, kas ļauj iekļauties piektdienā, sestdienā, svētdienā – nedēļas nogalē un tādējādi saskaņot to ar darbu. Nometnē realizētās nodarbības notika saskaņā ar iepriekš izstrādāto nometnes programmu. Atbilstoši izstrādātajai programmai un nepieciešamajam speciālistu skaitam jūlijā sākumā tika noslēgti līgumi ar nometnē iesaistītiem speciālistiem (Alisi Dūdiņu, Aneti Jansoni un Aelitu Vagali). Nometnē piedalījās 23 dalībnieki. Nometnes dalībnieki guva iespēju atjaunot kontaktu ar saviem tuviniekiem, piedalīties psihologu un mākslas terapeita vadītajās nodarbībās. Nometnes dalībnieki pauda pozitīvu vērtējumu nometnei un priecājās par to, ka būs iespēja piedalīties līdzīgā nometnē vēlreiz.

2. Atkarīgo personu rehabilitācijas un adaptācijas programmas izstrāde un aprobēšana

Sākot ar projekta uzsākšanu, tika uzsākts veidot kompleksu psihosociālās rehabilitācijas programmu. Programma tiek bāzēta uz Minesotas 12 soļu programmas principiem, jo tie atzīti par visā pasaulē efektīvāko atkarību ārstēšanas metodi. Programmas izstrādi veica un koordinēja L. Roķe- Reimate.

Programmas izveidē tika iesaistīts atkarību psihologs, narkologs, mākslas terapeits, sociālais darbinieks un nodibinājuma brīvprātīgie. Programmas aprobācijas gaitā tā tiks pilnveidota, balstoties uz šo speciālistu ieteikumiem. Programmas elementu izveidei tika izmantoti arī pasaulē veikto jaunāko pētījumu rezultāti par atkarību rehabilitāciju un labās prakses piemēri Latvijā un ārvalstīs. Programmas pamatstruktūras izveidei tika veltīti 2 mēneši (2013.gada decembris un novembris).

Turpmākajā laikā notika un joprojām turpinās programmas aprobācija un pilnveide. Programmas aprobācija uzsākta 2014.gada 2.janvārī un tā tiek īstenota nodibinājuma veidotajā sociāli karitatīvajā centrā „Betlēmes žēlsirdības māja” (Katoļu ielā 14, Rīgā).

Programmas speciālisti sniedz atgriezenisko saiti projekta vadībai par programmas elementiem, tas notiek arī iknedēļas speciālistu un brīvprātīgo iknedēļas sapulcēs.

Programmas aprobācijas gaitā atklājās, ka ir nepieciešamība sadalīt programmu sīkāk- 4 fāzēs, kas ļauj katras fāzes beigās kompleksi, piedaloties visiem iesaistītajiem speciālistiem, izvērtēt katra programmas dalībnieka progresu un lemt par tā pāriešanu nākamajā fāzē. Rehabilitācijas programmā uz pārskata beigām – 31.oktobri – bija 12 dalībnieki (1 sieviete un 11 vīrieši), no tiem – 5 ir programmas I fāzē, 3 – programmas II fāzē, 2 – programmas III fāzē un 2 – programmas IV fāzē.

Programmā pārskata periodā tika uzņemti seši jauni dalībnieki.

3. Sociālā uzņēmuma pilotprojekta sagatavošana un vadlīniju izstrāde

Tika analizēti pieejamie informācijas avoti par precēm, kuru ražošanā varētu iesaistīt, pirmkārt, atkarību rehabilitācijā iesaistītos cilvēkus, ņemot vērā viņu dažādo izglītības līmeni, kas bieži ir ne augstāks par pamatizglītību. Uzsvars tika likts uz precēm, kuru ražošanā izmantojams roku darbs, amatniecības prasmes u.tml. Tika organizēta informācijas apmaiņa ar citiem sociālās uzņēmējdarbības veicējiem. Tika izpētītas citu sociālo uzņēmēju piedāvātās preces (JŪHŪ), „Latvijas Samariešu apvienība”. Projekta partneris RD LD sniedza ieteikumus par Rīgas pašvaldības iestādēs nepieciešamajiem pakalpojumiem, kurus varētu sniegt sociālais uzņēmums. 2013.gada beigās un 2014.gada sākumā tika iegādāts neliels apjoms parafīna un citu sveču materiālu, lai nodrošinātu darba prasmju attīstīšanas uzsākšanu rehabilitācijas programmas klientiem 2014.gada janvārī. Izgatavotās sveces tika izmantotas kā suvenīrs komunikācijā ar Nodibinājuma „Nova vita” sadarbības partneriem

Potenciālo sociālo uzņēmēju apzināšana tika veikta 2014.gada februārī paralēli ideju apzināšanai par precēm un pakalpojumiem.

Pārskata periodā tika pabeigta sociālās uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamo iekārtu un instrumentu iegāde.

Tā kā neizdevās sveču liešanai paredzēto vaska kausēšanas katlu iegādāties vai izgatavot Latvijā, tas tika nopirkts ASV, katlu saņemot tika samaksāts muitas nodoklis. Šāds speciāls katls dod iespēju novērst vaska uzliesmošanas riskus. Katls tika piegādāts 2014.gada augustā. Tika atrasta un sagatavota sveču liešanas telpa. Pirms sveču liešanas, rehabilitanti tiek apmācīti. Šobrīd uzsākta sveču liešana, pagaidām izgatavojot izmēģinājuma partiju.

Paralēli uzsākta rehabilitantu apmācība kokapstrādes darbos.

4.Brīvprātīgo apmācības

Notikušas Nodibinājuma brīvprātīgo darbinieku, kompetenču un prasmju paaugstināšanas apmācību nodarbības). 2014. gada janvāra – decembra periodam izstrādātais brīvprātīgo apmācības plāns paredzēja mācību turpināšanu pēc pēc 12. soļu programmas. Brīvprātīgo apmācībās piedalījās vidēji 6 -7 cilvēki.