//
Projekta gaita

2015. gads

plakats_A3

2014. gada rezultāti

1. Kontakttelefona dienests

Nodrošinātas konsultācijas ar kontakttelefona palīdzību un klātienē darba dienās. Kontakttelefona numurs izplatīts caur sociālajiem dienestiem, patversmēm, anonīmo alkoholiķu grupām. Ja kontakttelefona zvanu gadījumā klienti vēlas konsultāciju klātienē, tā tiek nodrošināta. Kontakttelefona zvani tiek reģistrēti žurnālā, tiek reģistrēti arī diskriminācijas gadījumi.

2. Priekšlikumu izstrāde Darba likuma grozījumiem

Darba grupā , ko vada juriste, dažādā mērā iesistās nodibinājuma brīvprātīgie, darba devēji, citu ar atkarību jautājumiem saistīto NVO pārstāvji. Tā kā kontakttelefona zvani tikai dažreiz ziņo par diskriminācijas gadījumiem, tika izstrādāta anketa, kas ir pieejama online aptaujas veidā nodibinājuma mājas lapā, kā arī tika izplatīta „papīra” formā dažādās auditorijās. Aptaujas anketa tika iztulkota un izplatīta arī krievu valodā. Pamatojoties uz aptaujā iegūtajiem datiem, kā arī iepazīstoties ar citu valstu pieredzi šajā jautājumā, darba grupa izstrādāja priekšlikumus Darba likuma grozījumiem. Turpmākajā laikā šie priekšlikumi tiks precizēti un diskutēti ar darba devējiem.

3. Ar atkarības problēmām saistīto organizāciju nacionālā sadarbības tīkla izveide

Notiek informācijas apmaiņa par sadarbības partneru darbība specifiku un katras organizācijas sniegto atbalstu atkarīgām personām, kas vēlas ārstēties vai pabeigušas ārstniecības kursu. Notikuši divi semināri (17. jūnijā un 22.oktobrī), kuru mērķis bija veicināt savstarpēju sadarbību. Semināros apkopota līdzšinējā pieredze, ģenerēti jauni risinājumi, iepazīta kaimiņu ( Lietuvas )pieredze. Informācija par sadarbības tīkla veidošanu ievietota Nova Vita mājas lapā. 2014. gadā tika izveidota „Resocializācijas un integrācijas asociācija’’, kas apvienoja pirmās trīs NVO, kuras nodarbojas ar atkarīgo rehabilitācijas jautājumiem: nodibinājumu Nova Vita, fondu Zilais krusts, biedrību Integrācija sabiedrībai. Šī asociācija ir reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā un kalpo kā pirmais posms tālākai NVO sadarbības platformas izveidei.2014. gada beigās minētai asociācijai pievienojās arī Kalna Svētību kopiena.

Turpinās darbs pie NVO sadarbības memoranda precizēšanas, lai to varētu parakstīt arī tās organizācijas, kas neieiet Asociācijā.

4. Līdzdalība reģionālā rehabilitācijas centra izveidē

Izveidots un uzsācis darbību Betlēmes žēlsirdības mājas Olaines reģionālā centrs Pēterniekos, Strēlnieku ielā 2. Izstrādāta darbības sistēma brīvprātīgajiem un ievadīti darbā grupas vadītāja- atkarību terapeite Sandru Tēraudu, un mākslas terapeite Alisi Dūdiņa. Centra darbībai nepieciešamās telpas tika izremontētas, uzsākta āra verandas būvniecība. Notiek kopīga produktu sagāde un apmaiņa ar Rehabilitācijas centru Rīgā, Katoļu ielā 14 „Betlēmes Žēlsirdības māja”, tā turpināsies arī pēc šīs aktivitātes beigām. Notiek rehabilitācijas centra Betlēmes Žēlsirdības māja” konsultatīvajā kabinetā uzņemto klientu nogādāšana uz Betlēmes žēlsirdības mājas Olaines rehabilitācijas centru programmas motivācijas fāzes iziešanai, un šo fāzi izgājušo klientu nogādāšana uz nākamo fāzi Rīgas mājā, kas arī turpināsies arī pēc šīs aktivitātes beigām. Vienlaikus turpinot uzturēt Olaines rehabilitācijas centra darbību, tiek apsvērtas iespējas un gatavota dokumentācija Daugavpils rehabilitācijas centram.

5. Brīvprātīgo apmācības (supervīzijas)

Reizi mēnesī turpina notikt grupas nodarbības un individuālās supervīzijas brīvprātīgo kompetences darbā ar atkarīgajiem un komandā celšanai. Tiek būtiski mazināts profesionālās izdegšanas risks. Pārskata periodā tika supervizēti septiņi līdz deviņi rehabilitācijas centra „Betlēmes Žēlsirdības māja” brīvprātīgie darbinieki. Vienlaikus darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt individuālās psihologa konsultācijas.

6. Mājas lapas izstrāde un ieviešana

Izveidota un darbojas mājas lapa www.novavita.lv ; turpinās informācijas papildināšana, rediģēšana, mājas lapas uzturēšana. Mājas lapā izveidota sadaļa par sadarbības tīklu.